Dr Deepika Pandhi

Dr Dinesh Mathur

Dr Jagdish Sakhiya

Dr J K Maniar

Dr K N Barua

Dr M L Gambhir

Dr Ranjan Raval

Dr R N Dutta

Dr Satyadarshi Patnaik

Dr AJS Pravin

Dr BB Mahajan

Dr Najeeba Riyaz

Dr P Narsimha Rao

Dr VK Sinha